Hero bild

Säkra bränsletankar från Wikers – koll på lagar och regler

Att kunna köra bränsle med pickup, traktor, lastbil eller annat fordon är både praktiskt och ofta helt nödvändigt för lantbrukare, skogsbrukare, byggföretag, trädgårdsarbetare med flera. Men säkerheten måste alltid komma först – och det gäller att ha koll på alla lagar, regler och villkor.

puff_plattankar

Vid köp av bränsletank

När du står inför ett köp av bränsletank, tänk på att noggrant läsa igenom alla regler och restriktioner innan du slår till, så att din användning av tanken täcks av de lagar och regler som finns. Vet du till exempel hur mycket och på vilket sätt det är tillåtet att transportera diesel? Det och mycket annat styrs av MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods (ADR-S). Wikers leder dig rätt och ser till att inget lämnas åt slumpen.

MSB är ansvarig tillsynsmyndighet

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är tillsynsmyndighet när det gäller farligt gods. På deras webbplats kan du läsa mer om skydd mot olyckor och farliga ämnen, farligt gods, lagar och regler i ADR-S med mera. Självklart är du alltid välkommen att prata säkerhet, lagar och regler med oss på Wikers.

puff_msb

Regler vid transport av farligt gods

ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg. ADR-S är i dagligt tal benämningen på MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng.

 

Bokstaven ”S” efter ADR betecknar att föreskrifterna innehåller den svenska versionen av bilagorna A och B till FN:s överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), kompletterad med bestämmelser som endast gäller för nationella transporter i Sverige.

Regler vid transport av farligt gods

ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg. ADR-S är i dagligt tal benämningen på MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng.

 

Bokstaven ”S” efter ADR betecknar att föreskrifterna innehåller den svenska versionen av bilagorna A och B till FN:s överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), kompletterad med bestämmelser som endast gäller för nationella transporter i Sverige.

ADR ska tillämpas vid transporter mellan stater som är fördragsparter till överenskommelsen samt mellan och inom EU- och EES-medlemsstaterna.

 

Observera att det finns undantag från ADR-reglerna. Läs mer om dessa undantag nedan under ”Olika regler beroende på volym”.

 

 

Personal

Utbildning inom ADR

Personer som ska vara delaktiga i transport av farligt gods måste ha en så kallad 1.3-utbildning (ADR-S och RID-S) med tre utbildningsdelar och i förekommande fall även en särskild del om transport av radioaktiva ämnen i klass 7. ADR handlar om transport av farligt gods på väg och RID om transport av farligt gods på järnväg.

 

De tre delarna i utbildningen är: Allmän utbildning, funktionsspecifik utbildning, funktionsspecifik utbildning för transport av farligt gods på järnväg samt Säkerhetsutbildning.

 

Observera att det finns undantag från ADR-reglerna. Läs mer om dessa undantag nedan under ”Olika regler beroende på volym” och ”Vid transport med traktor”.

Olika regler beroende på volym

ADR-S är ett omfattande regelverk men det finns vissa undantag från bestämmelserna som beskrivs ovan under ”Regler vid transport av farligt gods” och ”Utbildning inom ADR”. Det är tillåtet för en lantbrukare att transportera diesel i begränsad kvantitet så länge det sker i dess huvudverksamhet.

 

Du får transportera diesel till en arbetsplats för drift av en maskin förutsatt att mängden inte överstiger 450 liter per förpackning eller 1 000 liter per transport. När det gäller bensin får du inte köra mer än 333 liter per transport.

Olika regler beroende på volym

ADR-S är ett omfattande regelverk men det finns vissa undantag från bestämmelserna som beskrivs ovan under ”Regler vid transport av farligt gods” och ”Utbildning inom ADR”. Det är tillåtet för en lantbrukare att transportera diesel i begränsad kvantitet så länge det sker i dess huvudverksamhet.

 

Du får transportera diesel till en arbetsplats för drift av en maskin förutsatt att mängden inte överstiger 450 liter per förpackning eller 1 000 liter per transport. När det gäller bensin får du inte köra mer än 333 liter per transport.

Detta undantag gäller förutsatt att försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra läckage under transporten. När diesel och bensin ska köras samtidigt måste du räkna fram den tillåtna mängden i ett poängsystem.

 

Däremot är det inte tillåtet att transportera diesel för lagring, exempelvis till den egna gårdscisternen eller mellan två cisterner.

Vid transport av större mängder

Har du en större behållare som överstiger 450 liter diesel – men fortfarande en maximal totallast på 1000 liter – får transport ske om vissa bestämmelser i ADR-S uppfylls. Det handlar om att du måste ha viss utbildning inom transport av farligt gods för att få transportera dieseln.

 

Det finns inga krav på längden för en sådan utbildning eller på vem som anordnar och genomför utbildningen. Den kan även ske genom självstudier.

 

Du måste ha typgodkända behållare samt korrekt märkning och etikettering av kollina. Det måste finnas en godsdeklaration och en brandsläckare med minst 2 kilo pulverkapacitet. Dieseln får heller inte lastas tillsammans med vad som helst. Den måste dessutom kunna lastas, lossas och hanteras på ett säkert sätt.

 

Om mer än 1000 liter diesel eller 333 liter bensin ska transporteras måste du avlägga ett prov framtaget av Räddningsverket. Övriga bestämmelser i ADR-S måste också följas.

ikon_trailer_adr
ikon_traktor_adr

Vid transport med traktor

Det är tillåtet att transportera diesel med traktor, terrängvagn eller motorredskap om det sker i behållare, till exempel fat eller IBC-tank. Då finns inga begränsningar när det gäller mängder förutsatt att det ska användas inom jord-, skogsbruks- eller trädgårdsnäringen.

Certifikat för Wikers tankar

För alla våra tankar finns aktuella certifikat som garanterar att de är godkända av RISE (Research Institutes of Sweden AB), det vill säga säkert konstruerade och rejält svetsade för att hålla tätt. Wikers dieseltankar genomgår grundliga tester för att säkerställa brandskydd, tålighet och täthet.

 

 

Certifikat för Wikers tankar

Wikers-omoss

Skötsel och besiktning

För att användas som ADR-tank måste dieseltanken genomgå en godkänd besiktning med 2,5 års mellanrum.

 

Om du tar väl hand om din tank kan den hålla i flera årtionden. Det viktigaste är att undvika att tanken rostar. Ska du inte använda tanken under en längre tid, rekommenderar vi att du tömmer den för att undvika rost. Blir tanken stående under en lite kortare tid är det bäst att förvara den full för att undvika kondensbildning och rost.

 

Generellt gäller det att vara varsam vid användning av din tank. Se till att du följer de lagar och regler som finns kring ADR. Och om du har frågor eller funderingar kring skötsel och besiktning är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Wikers.

Kontakta oss

Besiktningsbevis och klistermärken

Vid köp av tank får du ett kuvert med besiktningsbevis och en uppsättning av klistermärken som ska fästas på tanken. Besiktningsbeviset ansvarar ägaren/kunden för och det är därför viktigt att det inte tappas bort. Wikers behåller alltid kopior för säkerhets skull.

 

Det finns en uppsättning av 2 x 3 klistermärken som ska klistras synligt på varsin sida på tanken – ett märke framtill och ett baktill.

 

Besiktningsbevis och klistermärken