Hero bild

ADR-tankar

ADR står för Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, som kan översättas till European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. ADR-regelverket är en internationell överenskommelse som reglerar transporten av farliga gods på vägarna inom Europa och säkerställer en hög nivå av säkerhet för både människor och miljön.

Godkända ADR-tankar – vad betyder det?

En ADR-tank är en tank som uppfyller de strikta kraven och specifikationerna enligt ADR-regelverket för att transportera farligt gods som diesel. Dessa tankar måste genomgå en rigorös certifieringsprocess och uppfylla höga standarder för att säkerställa att de är säkra att använda och inte utgör någon risk för omgivningen.

För att en tank ska bli ADR-godkänd krävs det att den uppfyller specifika krav gällande konstruktion, material, styrka och säkerhetsfunktioner. Tanken måste vara konstruerad för att förhindra läckage och minimera risken för brand eller explosion vid en olycka.

Den måste också vara utrustad med lämpliga ventilations- och övervakningssystem för att säkerställa att farliga gaser inte samlas i tanken och att trycket hålls inom säkra gränser. /Stämmer detta?/

Fordon och förare

Fordonet som fraktar ADR-tanken ska vara korrekt märkt och utrustat med nödvändig säkerhetsutrustning enligt ADR-föreskrifterna. Föraren måste vara utbildad och certifierad för att transportera farligt gods och följa specifika regler och föreskrifter för hantering och transport av diesel och andra farliga ämnen.

Avgörande för säkerheten

Att välja en ADR-godkänd tank är av avgörande betydelse för säkerheten vid transport av diesel och andra farliga ämnen. ADR-certifieringen garanterar att tanken uppfyller höga standarder för säkerhet och prestanda och att den har genomgått omfattande tester och inspektioner för att vara säker att använda.

Ett ansvarsfullt val

Genom att använda en ADR-godkänd tank kan man vara säker på att dieseltransporten sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt som minskar risken för olyckor och miljöskador. Dessutom kan användningen av ADR-godkända tankar bidra till att upprätthålla förtroendet hos kunder och affärspartners genom att visa att företaget tar säkerheten på allvar och följer internationella bestämmelser för transport av farligt gods.

Alla Wikers dieseltankar är ADR-godkända.

Vill du veta mer?